Vítejte na stránkách obce Mikroregion Hustířanka.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

OBYVATELSTVO

V 16 členských obcích svazku žilo k 1. 1. 2005 celkem 4 602 obyvatel. Centrem celého svazku jsou obce Velichovky a Dubenec. Obě obce patří k největším v celém mikroregionu - Velichovky měli k 1. 1. 2005 740 obyvatel a Dubenec měl 699 obyvatel. Do Dubence dojíždějí děti z mnoha obcí do školy, ale i mnozí obyvatelé k lékaři. Podle počtu obyvatel lze rozčlenit členské obce do několika kategorií.
V první kategorii byla ještě k 1. 1. 2004 obec Litíč, tehdy s 81 obyvateli. Stav se ale během roku 2004 změnil a k 1. 1. 2005 zde žilo již 117 obyvatel. Během roku 2005 vzrostl počet obyvatel dokonce na 125 (stav z listopadu 2005) .Přesto zůstává tato obec z hlediska počtu obyvatel nejmenší. V kategorii s 101 až 500 obyvatel je 14 obcí, v kategorii 501 až 1 500 obyvatel jsou dvě obce. 


Počet obcí podle kategorie velikosti obce

Vývoj počtu obyvatel

Vývoj počtu obyvatel v obcích v letech 1850 - 2005

Název obce

1850

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1990

2001

2002

2003

2004

Dubenec

1486

1439

1365

1319

1236

1177

1052

981

707

735

682

627

593

659

681

668

699

Habřina

473

563

661

574

585

565

514

519

323

279

272

227

219

225

227

204

223

Heřmanice


851

978

1016

1149

1032

953

904

788

587

474

454

395

343

338

326

371

Hořenice

253

310

351

379

462

463

461

416

323

292

241

192

183

171

169

184

168

Hřibojedy

571

501

545

473

398

394

401

381

329

300

279

273

213

206

205

230

216

Kuks


894

807

746

635

606

587

560

540

597

387

304

252

233

237

240

235

Lanžov


1037

930

897

836

824

714

629

424

412

325

248

191

186

182

170

187

Libotov

488

448

433

380

362

385

390

370

249

260

216

193

161

167

172

163

183

Litíč

602

616

611

564

461

413

392

392

281

248

183

128

89

109

122

84

117

Lužany


389

380

367

330

310

299

289

174

147

152

154

139

136

362

121

133

Račice nad Trotinou

483

565

560

574

486

510

497

445

285

296

263

195

153

145

131

153

164

Rožnov


612

648

651

611

564

566

599

462

483

470

395

378

370

151

365

378

Velichovky

827

830

923

876

773

772

770

730

744

686

656

662

690

747

754

742

740

Velký Vřešťov

640

581

594

553

564

490

469

450

308

278

216

205

195

197

197

204

197

Vilantice


691

687

636

530

562

487

429

280

272

256

243

199

187

177

200

181

Zaloňov


770

802

812

708

654

637

597

459

434

389

404

363

409

411

353

410

CELKEM


11 097

11 275

10 817

10 126

9 721

9 189

8 691

6 676

6 306

5 461

4 904

4 413

4 490

4 516

4 330

4 602


Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích Mikroregionu Hustířanka v letech 1850-2004


Vývoj počtu obyvatel na území Mikroregionu Hustířanka v letech 1850 - 2004

Tabulka č. 8 zobrazuje vývoj počtu obyvatelstva od roku 1850 do 31.12.2004. Pravidelné sčítání lidu začalo až v roce 1869, což je vidět i v této tabulce, kde údaje za rok 1850 v některých obcích chybí. Z tabulky č. 8 a grafů č. 2 a č. 3 je vidět, že ještě v 19. století měly všechny obce maximum obyvatel. Počet obyvatelstva postupně klesal. To bylo dáno i odchodem obyvatel obcí do měst. Hlavní zlom ve vývoji počtu obyvatelstva nastal po II. světové válce, kdy bylo odsunuto německé obyvatelstvo. Téměř ve všech obcích tvořilo většinu bydlících obyvatel. V Libotově dokonce 90%.

V poválečném období pokles počtu obyvatelstva stále pokračoval. Důvodem byl i odchod obyvatelstva do měst. 

I v relativně stabilním období v letech 1961 – 2004 docházelo k výkyvům počtu obyvatelstva, ale již ne tak markantním. V některých obcích pokles pokračoval, např. obce Lanžov, Heřmanice, Hořenice, Litíč, Habřina, Dubenec. V některých obcích tempo poklesu počtu obyvatelstva zpomalilo, v některých obcích naopak nastal růst počtu obyvatelstva a sice v obcích Velichovky a Zaloňov. Zlom také nastal v obci Dubenec v roce 1990, kdy začal počet obyvatel stoupat. Vývoj počtu obyvatelstva v letech 1961-2004 je znázorněný v tabulce č. 9 a grafech č. 4 a 5.

Vývoj počtu obyvatel v obcích v letech 1961 - 2005Obec

Počet obyvatel ke dní sčítání lidu

Počet k 
1.1.2005

Rozdíl období

1961 - 2005

1961

1970

1980

1991

2001

Dubenec

735

682

627

593

659

699

-36

Habřina

279

272

227

219

225

223

-56

Heřmanice

587

474

454

395

343

371

-216

Hořenice

292

241

192

183

171

168

-124

Hřibojedy

300

279

273

213

206

216

-84

Kuks

597

387

304

252

233

235

-362

Lanžov

412

325

248

191

186

187

-225

Libotov

260

216

193

161

167

183

-77

Litíč

248

183

128

89

109

117

-131

Lužany

147

152

154

139

136

133

-14

Račice nad Trotinou

296

263

195

153

145

164

-132

Rožnov

483

470

395

378

370

378

-105

Velichovky

686

656

662

690

747

740

54

Velký Vřešťov

278

216

205

195

197

197

-81

Vilantice

272

256

243

199

187

181

-91

Zaloňov

434

389

404

363

409

410

-24


Vývoj počtu obyvatel v obcích v letech 1961 - 2005


Vývoj počtu obyvatel v obcích v letech 1961 - 2005

Hustota zalidnění

Průměrná hustota osídlení svazku činí 45,10 obyv./km2. Silně podprůměrná hustota osídlení je v obcích Velký Vřešťov (23,18 obyv./km2), Lanžov (23,58 obyv./km2), Račice nad Trotinou (23,80 obyv./km2) a Litíč (25,94 obyv./km2). Obce Račice nad Trotinou a Velký Vřešťov zároveň patří mezi obce s vysokou rozlohou katastrálního území. Obec Litíč na druhou stranu je obec s nejnižším počtem obyvatelstva. 

Naopak nadprůměrná je hustota osídlení ve Velichovkách (92,85 obyv./km2) a Rožnově (69,87 obyv./km2). Obec Velichovky patří zároveň k obcím s vyšší rozlohou a má nejvyšší počet obyvatel mikroregionu. Obec Rožnov má rozlohu relativně nízkou a počet obyvatel relativně vysoký, proto celkově její hustota zalidnění dosahuje nadprůměrné hodnoty. 

Na úrovni průměru svazku jsou obce Libotov a Zaloňov s hodnotami 43,06 obyv./km2 a 43,99 obyv./km2. 

Celkově však lze konstatovat, že hustota osídlení většiny obcí je pod průměrem Královéhradeckého kraje 115 obyv./km2, ale i okresu Trutnov, který má 104 obyv./km2 a ve kterém se nachází rozsáhlé území Krkonoš. Následující graf vyjadřuje hustotu osídlení jednotlivých obcí vzhledem k průměru za svazek. Pro srovnání je uveden i graf s rozlohou katastrálního území obcí.Srovnání rozlohy katastrálního území jednotlivých obcí (v ha)

Z grafu jsou patrné rozdíly ve velikosti katastrálních území jednotlivých obcí. Největší katastrální území má obec Dubenec následována obcemi Zaloňov, Velký Vřešťov a Velichovky. Naopak nejmenší výměru katastrálního území mají obce Hořenice a Lužany. Mezi obcemi s největší rozlohou jsou právě i obce, které zároveň vykazují nejvyšší počet obyvatel a nejvyšší hustotu zalidnění (Velichovky) a naopak nejnižší hustotu zalidnění (Velký Vřešťov). 

Věková struktura 

Věkový průměr za daný region činí 39,4 let, je to pod průměrem Královéhradeckého kraje, který činí 40,1. Průměrný věk je nižší i v porovnání s hodnotami za okresy (Trutnov 39,7, Náchod 39,8 a Hradec Králové 40,8). Nejlepší průměrný věk má obec Litíč (36,2 let) následována obcemi Dubenec (36,6 let), Zaloňov (37,3 let), obcí Velichovky (37,7 let) a obcí Libotov (38,3). Naopak nejhorší věkový průměr je v obcích Lanžov (42,6 let), Vilantice (42,5 let) a Hořenice (42,1 let).

Při zkoumání nejnižšího věku je zajímavý pohled na velikost obce, ve které se žijí průměrně nejmladší lidé a přírůstky obyvatelstva v této obci. Obec Litíč je nejmenší obcí mikroregionu. Zárověň za rok 2004 došlo k výraznému přírůstku počtu obyvatelstva, a sice o 33 obyvatel. 33 nových obyvatel je způsobeno jednak přistěhováním nových obyvatel, jednak přirozeným přírůstkem narozením nových dětí. Obdobnou příčinu nízkého průměrného věku mají obce Dubenec a Velichovky. Ty jsou naopak největšími obcemi mikroregionu. Za rok 2004 se zvýšil počet obyvatelstva v obci Dubenec o 31 obyvatel a v obci Velichovky o 75 obyvatel. 

Průměrný věk obyvatel v mikroregionu

Věková struktura obyvatel

Obec

Počet obyvatel

Počet mužů

Počet žen

Počet obyvatel ve věku

15 – 59 let

Podíl produktivní složky na celkovém počtu obyvatel

Podíl postproduktivní složky na celkovém počtu obyvatelPrůměrný věk

Dubenec

699

343

356

448

65%

15,53%

36,6

Habřina

223

109

114

151

66%

20,61%

40,1

Heřmanice

371

184

187

246

70%

15,19%

37,8

Hořenice

168

79

89

101

60%

27,22%

42,1

Hřibojedy

216

109

107

143

68%

14,76%

38,9

Kuks

235

118

117

157

65%

17,84%

37,8

Lanžov

187

87

100

124

65%

22,51%

42,6

Libotov

183

89

94

121

69%

16,57%

39,5

Litíč

117

53

64

69

56%

16,94%

36,2

Lužany

133

61

72

87

66%

22,73%

42,2

Račice nad Trotinou

164

84

80

105

65%

19,25%

40,0

Rožnov

378

189

189

232

64%

23,84%

41,2

Velichovky

740

378

362

490

65%

16,07%

37,7

Velký Vřešťov

197

97

100

126

63%

19,00%

38,4

Vilantice

181

87

94

105

57%

30,43%

42,5

Zaloňov

410

209

201

261

63%

17,11%

37,3

Celkem

4 602

2276

2326

2966

65%

18,62%

Průměr: 39,4

Ve většině obcí převažuje nepatrně počet žen nad počtem mužů. Počet mužů převažuje nad počtem žen u obcí Hřibojedy, Kuks, Račice nad Trotinou, Velichovky a Zaloňov 

Nejvíce obyvatel svazku je v produktivním věku – tvoří v průměru za svazek 65% podíl. Výrazně nad průměrem svazku, a to 70% je v obci Heřmanice.

Obyvatelstvo v postproduktivním věku tvoří téměř 19% obyvatel svazku. Produktivní složka obyvatelstva je nejsilněji zastoupena v obcích Heřmanice (70%), Libotov (69%). Naopak nižší zastoupení obyvatel v produktivním věku je v obcích Litíč (56%) a Vilantice (57%). Obec Litíč má zároveň nejnižší průměrný věk v mikroregionu a nízký podíl postproduktivní složky obyvatelstva. To značí zároveň přírůstek nově narozených. V obci Litíč vzrostl za jeden rok počet obyvatel a sice z 84 k 31. 12. 2003 na 117 k 31. 12. 2004 /dle ČSÚ k 1.1.2005/ a k 1. 11. 2005 dokonce na 125.

Vzdělanostní struktura 

Dominantní skupinu tvoří ve všech obcích obyvatelstvo vyučené a se středním odborným vzděláním bez maturity (46%). Následují skupiny obyvatel se základním vzděláním (28,44%), skupina obyvatel s úplným středním vzděláním s maturitou (19,26%). Nižší zastoupení má skupina vysokoškolsky vzdělaných (2,89%) a s vyšším odborným a nástavbovým vzděláním (2,16%). Skupina obyvatel bez vzdělání je poměrně zanedbatelná, tvoří ji 0,43%. 

Ve srovnání se vzdělanostní strukturou v okresech Trutnov, Náchod a Hradec Králové je v obcích svazku vyšší podíl obyvatelstva se základním vzděláním. Nižší je i podíl středoškolsky vzdělaných osob s maturitou (19% ve svazku oproti 23% v okrese Trutnov, 24,5% v okrese Náchod a 27,8% v okrese Hradec Králové).

Podíl vysokoškoláků je za celé okresy také vyšší (5,9% v okrese Trutnov, 6% v okrese Náchod a 10,8% v okrese Hradec Králové oproti 2,9% souhrnně za svazek). Celkově nižší vzdělání obyvatelstva obcí mikroregionu je dáno také tím, že vysokoškoláci se zdržují převážně v Hradci Králové, popř. jiných velkých městech, kde buď zůstanou po absolvování studií na hradeckých vysokých školách nebo pokud studovali v jiných městech a chtějí zůstat v rodném kraji, pracovní příležitosti naleznou převážně v Hradci Králové a zde zůstanou i bydlet.

Rozložení skupin obyvatelstva podle dosaženého vzdělání je uvedeno v tabulce č. 11

Obec

bez vzdělání

základní vč. neukončeného

vyučení a stř. odb. bez maturity

úplné střední s maturitou

vyšší odborné a nástavbové

vysokoškolské

nezjištěno

Počet obyvatel starších 15 let

Dubenec

2

130

243

111

11

23

7

527

Habřina

1

53

81

45

7

6

0

193

Heřmanice

0

91

137

52

3

4

0

287

Hořenice

1

38

68

34

0

1

0

142

Hřibojedy

1

57

74

32

4

1

1

170

Kuks

1

66

94

25

2

3

2

193

Lanžov

0

40

78

29

6

7

0

160

Libotov

1

32

47

20

1

11

0

183

Litíč

2

35

29

13

1

2

0

82

Lužany

1

44

39

25

3

1

2

115

Račice nad Trotinou

0

33

53

26

2

4

4

122

Rožnov

1

98

156

51

2

7

5

320

Velichovky

3

125

292

133

21

19

3

596

Velký Vřešťov

0

42

59

38

6

15

3

163

Vilantice

0

46

69

38

6

5

1

165

Zaloňov

2

114

166

34

5

5

2

328

Celkem

16

1053

1703

713

80

107

30

3702

% podíl na počtu obyvatel starších 15 let

0,43%

28,44%

46,00%

19,26%

2,16%

2,89%

0,81%

100,00%

Náboženské vyznání

Z pohledu náboženského vyznání je v obcích Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hustířanka více věřících (29%) obyvatel než za celý okres Trutnov (21%) a Hradec Králové (24%). V okrese Náchod je věřících celkově více než Mikroregionu Hustířanka – 34%.

Z celkového počtu věřících v mikroregionu se hlásí 20% obyvatel k římskokatolickému vyznání, 5,2% k církvi československé husitské a 1,9% k českobratrské církvi evangelické. Pravoslavná církev a Svědci Jehovovi nedosahují ani jedno procento celkových obyvatel mikroregionu. Obyvatel bez vyznání je ve svazku 61% (v okrese  Trutnov je to 70%, Náchod 57%, v okrese Hradec Králové 66%).

Nejvíce věřících je v obcích Račice nad Trotinou (79%) a Rožnov (70%). Naopak nejméně věřících je v obci Velký Vřešťov (1%) a v obci Heřmanice (7%).

Bližší specifikace rozložení věřících obyvatel je uvedena v tabulce č. 12

Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obec


věřící

církev římskokatolická

církev českosl. husitská

českobratrská církev evangel.

pravoslavná církev

Svědkové Jehovovi

bez vyznání

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

počet

%

Dubenec

156

41%

107

28%

28

7,3%

9

2,3%

2

0,5%

0

0,0%

459

120%

Habřina

58

26%

40

18%

10

4,5%

4

1,8%

3

1,4%

0

0,0%

126

57%

Heřmanice

69

7%

50

5%

2

0,2%

0

0,0%

0

0,0%

4

0,4%

249

27%

Hořenice

59

33%

36

20%

13

7,3%

3

1,7%

0

0,0%

7

3,9%

101

57%

Hřibojedy

58

13%

39

9%

12

2,7%

3

0,7%

2

0,4%

0

0,0%

129

29%

Kuks

64

15%

53

12%

0

0,0%

2

0,5%

0

0,0%

5

1,1%

127

29%

Lanžov

50

53%

26

27%

19

20,0%

3

3,2%

0

0,0%

0

0,0%

116

122%

Libotov

36

33%

23

21%

11

10,1%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

112

103%

Litíč

20

12%

13

8%

0

0,0%

3

1,8%

0

2,0%

0

0,0%

73

43%

Lužany

41

22%

32

17%

7

3,7%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

56

29%

Račice nad Trotinou

54

79%

43

63%

8

11,8%

1

1,5%

0

0,0%

0

0,0%

73

107%

Rožnov

143

70%

81

40%

15

7,4%

33

16,2%

0

0,0%

0

0,0%

211

103%

Velichovky

258

54%

199

42%

38

7,9%

11

2,3%

0

0,0%

5

1,0%

425

89%

Velký Vřešťov

65

1%

30

0%

30

0,3%

3

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

116

1%

Vilantice

85

12%

62

9%

19

2,7%

2

0,3%

0

0,0%

0

0,0%

76

11%

Zaloňov

104

22%

67

14%

21

4,4%

10

2,1%

4

0,8%

0

0,0%

300

63%

CELKEM

1 320

29%

901

20%

233

5,2%

87

1,9%

11

0,2%

21

0,5%

2 749

61%

Celkem okres Trutnov

25 450

21%

18 571

15%

2 772

2,3%

1 066

0,9%

209

0,2%

399

0,3%

84 422

70%

Celkem okres Náchod

38 201

34%

28 977

26%

4 502

4,0%

1 129

1,0%

222

0,2%

343

0,3%

63 907

57%

Celkem okres Hradec Králové

37 913

24%

29 034

18%

2 880

1,8%

1 861

1,2%

221

0,1%

165

0,1%

105 947

66%

aktualizováno: 15. 11. 2021 21:07, OI Admin

Novinky z Úřad

  • OI Admin

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

  1. Osobní podání: na Obecním úřadě v Dubenci v úředních hodinách:

    Pondělí, středa:  8:00-16:00

  2. Telefonické podání724 180 859

  3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně

  4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu hustiranka@obecvelichovky.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Mikroregion Hustířanka, Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky
Úřad
  • OI Admin

EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Nezaměstnanost

V otázce nezaměstnanosti a situace na trhu práce je srovnání obtížné. Příčinou je skutečnost, že svazek se rozkládá na území třech okresů. U všech obcí mikroregionu je míra nezaměstnanosti vyčíslena podle obcí a zároveň podle oblastí jednotlivých okresů, do kterých obce spadají – těmito oblastmi jsou Dvorsko, Jaroměřsko a Smiřicko.

Úřad